PRODUKTY INNOWACYJNE

Oferta innowacyjnych podłoży ogrodniczych jest rezultatem działań podjętych w ramach dwóch projektów:
1. Projekt Badawczo-Rozwojowy: - Dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 nr RPLB.01.01.00-08-0015/17
pt. „ Realizacja przez firmę SOBEX Sp. z o.o. w miejscowości Trzebicz projektu badawczego mającego na celu opracowanie innowacyjnego produktu – podłoża ogrodniczego o unikalnym składzie i właściwościach”
2. Projekt Wdrożeniowy - Kredyt Technologiczny BGK: - Projekt realizowany w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego– nr POIR.03.02.02.-00-2032/20 pt. „Wdrożenie przez SOBEX Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji podłoży ogrodniczych o unikalnych składach i właściwościach”

Asortyment podłoży został przygotowany dla czterech grup roślin na podstawie dwuletnich badań porównawczych z kilkoma gatunkami roślin ogrodniczych. Celem projektu było stworzenie innowacyjnego produktu - podłoża o unikatowym składzie i właściwościach, z obniżonym udziałem torfu wysokiego i zwiększonym udziałem kompostu.
Skład podłoży został dobrany w sposób zrównoważony, z myślą o poszanowaniu przyrody. Obniżona zawartość torfu wysokiego w podłożu jest podyktowana troską o naturalne złoża torfu, które są dobrem nieodnawialnym. Eksploatacja torfowisk wiąże się ze zwiększoną emisją CO2 do atmosfery, która jest globalnym problemem.
W zastępstwie torfu zastosowaliśmy kompost o ziemistej strukturze, uzyskany z przekompostowanych w warunkach tlenowych materiałów organicznych. Komposty są źródłem próchnicy, dzięki której składniki pokarmowe zawarte w kompoście uwalniają się stopniowo w długim okresie czasu. Komposty są naturalnym środowiskiem życia przyjaznych dla roślin mikroorganizmów, które stwarzają najlepsze warunki do rozwoju systemu korzeniowego. Ponadto, komposty są źródłem naturalnych biostymulatorów wzrostu roślin.
Nasze nowe podłoża są przyjazne środowisku, a ich skład i sposób wytwarzania wpisują się w światowy trend zrównoważonego systemu gospodarowania.